روش های پژوهش مغزی

روش های پژوهش مغزی

3188
0
 • مطالعه ضایعه: مطالعات ضایعه بر روی نمونه های آسیب شناسی بیماران دچار صدمه مغزی تمرکز می کنند هدف اصلی آن تشخیص چگونگی تاثیر گذاری این بیماری بر روی رفتار فرد است. از مرتبط ساختن یک صدمه ی خاص مغزی به تغییر رفتار متناظر انحراف یافته از هنجار برای استنتاج علی از نظر کارکرد ناحیه مغزی متاثر استفاده شده است.
 • تصویر برداری تشدید مغناطیسی: (MRI) :روشی ایمن و جز گرایانه تر از اشعه ایکس است که فقط مختص به تحلیل مغز نمی باشد تصاویر با استفاده از ترکیبی از یک میدان مغناطیسی بسیار قوی و امواج رادیویی بع دست می آیند فعل و انفعال آن ها علامت رادیویی را تولید می کند که اگرچه ضعیف هستند اما برای نشان دادن جزییات درونی ساختارهای مغز کفایت می کنند.
 • تصویر برداری تشدید مغناطیسی کارکردی (FMRI) :یک نوع بهبود یافته و گونه ای از تصویر برداری تشدید مغناطیسی است مفهوم آن بر پایه ی یک اکنر تصویر برداری تشدید مغناطیسی معمولی استوار است اما دو پدیده ی دیگر را توجیه می کند. اول اینکه خون دارای آهن است که بخش حامل اکسیژن هموگلوبین درون گلبول های قرمز خون می باشد. دومین پدیده زیر بنایی تصویر برداری تشدید مغناطیسی کارکردی یک اصل فیزیولوژیک است که می گوید هر زمان هر بخشی از مغز فعال شود مویرگ های آن منطقه ی متمرکز گشاد می شوند و جریان ورودی خون را بیشتر می کنند. از تصویر برداری  تشدید مغناطیسی کارکردی برای جستجوی مناطق فعال شده در طول آزمون های ویژه و زمانی که آزمودنی در معرض محرک تعیین شده قرار می گیرد برای کل مغز استفاده می شود.
 • طیف نمای نزدیک به مادون قرمز (NIRS) :این روش از جذب نور در طیف نمایی نزدیک به مادون قرمز (۷۰۰تا۱۰۰۰ نانومتر) برای تعیین میزان اکسیژن سازی مغز،جریان خون در مغز و وضعیت سوخت و ساز مغز استفاده میکند
 • مقطع نکاری با گسیل پوزیترون :در این روش تصاویر فیزیولوژیکی با ثبت تششع حاصل از گسیل ذرات اتم ریز حاصل از ماده ی رادیو اکتیو اجرا شده برای بیمار –به نام پوزیترون-به دست می آید. مسیریاب هایی شامل اکسیژن، فلوربن، کربن، نیتروژن با برند رادیو اکتیو به مولکول های مختلفی که در بدن در گردش هستند می پیوندند و وقتی در جریان خون قرار می گیرند به قسمن های از مغز میروندکه آن را مصرف می کنند مثلاً اکسیژن و گلوکز در نواحی مغزی فعال از نظر سوخت و ساز انباشته می شوند .مقطع نگاری با گسیل پوزیترون می تواند پدیده های دیگر را هم مشخص سازد : جریان خون موضعی در منطقه ی مغزی، حجم خون، مصرف اکسیژن و سوخت وساز گلوکز.
 • ثبت تک یاخته ای:روش تک یاخته ای شامل اندازه گیری فعالیت الکتریکی توسط الکترودی است که روی یک یاخته ویژه ی مغز که مورد توجه است قرار می گیرد با ثبت فعالیت تک تک یاخته های عصبی گروهی بهتر می توانیم مغز را بخوانیم چون هر یاخته عصبی فقط یک کانال خروجی دارد که شلیک و اتصالات آن شرح پردازش اطلاعات و تبادل اطلاعات در یک منطقه ی معین می باشند.
 • برق نگاری مغز:این روش به تنهایی فعالیت مغز در حالات خاص روان شناختی را نشان می دهد از قبیل هشیاری یا سرگیجه، مشاهده امواج مغزی که دامنه متفاوتشان با حالات ذهنی و روحی متفاوت متناظر است و چیزهای زیادی دارند که درباره حالات روحی آزمودنی ها بگویند. دستگاه های برق نگاری مغز جمع آوری دادها در هر زمان و هر مکان را ممکن می سازند تا بررسی فعالیت مغز با مشاهده ی طبیعی امکان پذیر گردد.

 • ثبت پتانسیل های مرتبط با واقعه:یک روش دیگر برای به کارگیری دستگاه برق نگاری مغز است. ثبت پتانسیل مرتبط با واقعه نوار ضبظ شده ی مرتبط با یک واقعه ی خاص بعد از دادن یک محرک است. . این روش یک پاسخعالی تر به محرک های غیر منتظره و یا محرک های برجسته از نظر شناختی را منعکس می کند.
 • آنسفالوگرافی مغناطیسی:این روش از پتانسیل مغناطیسی در کاسه سر برای شاخص بندی فعالیت مغز استفاده می کند. هزینه استفاده از این روش بالا است.
 • تحریک مغناطیسی فرا جمجه ای :روشی مبتنی بر القایش الکترو مغناطیسی است برای مدوله کردن فعالیت بخش های خاص از مغز به کار میرود. به دلیل تحریک مغناطیسی فرا جمجمه ای با مقایسه کردن اجرای فعالیت های گوناگون توسط آزمودنی ها،در زمانی که بخش های مورد نظر مغز در حالت خاموش ، خنثی یا تحریک شده قرار داشته باشند استنتاج علّی مستقیم در مورد پدیده های مورد مطالعه را ممکن می سازد.
 • ردیابی چشمی :این روش یک روش مناسب برای تحلیل رفتار و شناخت است که جایی را که آزمودنی نگاه می کند (نقطه خیرگی) ،حرکت چشم نسبت به سر و اتساع مردمک را اندازه می گیرد چشم دو نوع حرکت دارد تثبیتی و جهشی وقتی حرکت چشم در مکان خاصی متوقف می شود تثبیت نام دارد جهشی یعنی تغییر جا به مکان دیگر.حاصل مجموعه ای از تثبیت ها و جهش ها مسیر اسکن نامیده می شوند.
 • اندازه گیری واکنش ها فیزیولوژیکی :آزمون های متنوعی برای بررسی واکنش های زیست شناختی در برابر محرک های موردنظر وجود دارند. نظارت بر آهنگ قلب، فشار خون، حجم هورمون استرس کورتیزل، داده هیا را در مورد آثار هیجان محرک های مختلف ارائه می کنند.
 • چهره خوانی :روش های عکس و فیلم تحلیل ریز حرکات عضلات صورت به تشخیص هیجان و تغییر آن ها به صورت آنلاین کمک می کنند.
 • معیارهای زمان پاسخ :اندازه گیری مدت زمان صرف شده برای پاسخ دادن به محرک ارائه شده برای ارزیابی پیچیدگی محرک برای فرد افشا کننده است.

منبع:

بازاریابی عصبی ،کنکاشی در مغز مصرف کننده

نویسنده : پروفسور لئون زوراویکی

ترجمه : دکتر کامبیز حیدر زاده، حسین علی سلطانی

بدون نظر

ارسال یک نظر