گروه بازاریابی چارسو

ایرانیان نیز همچون سایر اقوام سوار بر موج کشاورزی و با گسترش اجتماعات بشری کوشیدند نیازهای خود را در بستر جوامع خویش ارضا کنند و هر روز زندگی خود را بهبود بخشند. با گسترش زندگی اجتماعی پدیده ای به نام بازار در این بستر شکل گرفت که اصالت آن وام دار آداب و رسوم و سبک زندگی مردمان این مزر و بوم بوده است. به مرور زمان این بازارها دارای مشخصه های منحصر به فرد و اصیلی شدند. یکی از انواع بازار های شهری ایران، چارسوق بود . چارسو محلی در بازار است که دو راسته اصلی بازار در آن بهم می رسند که نقش پر رنگی در زندگی اقتصادی ،اجتماعی و فرهنگی ایرانیان شهر نشین ایفا می کرده است.
بازاریابی از اوایل قرن بیستم وارد ادبیات بازار و کسب و کار جهان شد و شکل جدیدی به تعاملات اجتماعی بخشید به طوری که امروزه یکی از مهم ترین بازیگران صحنه جوامع بشری شده است. ضعف در رویکردی علمی به بازاریابی در میان فارسی زبانان ما را بر آن داشت تا بستری برای گفتمان علمی بازاریابی فراهم آوریم.

 

رئیس هیات علمی

دکتر بهرام خیری

اعضای هیات علمی

زهرا متمنی

محمد مهدی پویان

فهمیمه نورمحمدی