تئوری بازاریابی : تکامل و ارزیابی

تئوری بازاریابی : تکامل و ارزیابی

8778
2

علم بازاریابی بر پایه تئوری های آن استوار است . زیرا تئوری ها به الگو ها تبدیل شده و سپس الگو ها جنبه کاربردی پیدا می کنند. برای درک و ارزیابی سریع و دقیق این مفاهیم  تئوری های متنوع و متکثر بازاریابی باید آنها راطبقه بندی کرد. تئوری های بازاریابی را می توان به صورت های تاریخی، موضوعی، نگرشی، منطقی و فلسفی دسته بندی نمود. دسته بندی تاریخی تئوری های بازاریابی از طریق مطالعه تاریخ عقاید بازاریابی و سیری در تکامل و تحول آنها حاصل می شود. این تئوری ها را می توان به صورت موضوعی و تحت عنوان مکاتب دوازده گانه بازاریابی دسته بندی و معرفی کرد. هم چنین از منظری دیگر می توان به این تئوری ها از چهار دیدیگاه اصلی نگریست. این چهار دیدگاه از دو نقطه مرجع استراتژیک و یا منظق یا بعد حاصل می شوند:

بعد اول: دیدگاه های مختلف بر مبنای طیفی از بعد اقتصادی و غیر اقتصادی بودن قابل شناسایی هستند. این منطق یا بعد، ناضر بع فلسفه علم(معرفت شناسی) و طیف اثبات گرایی و ضد اثبات گرایی است.

بعد دوم: از طرف دیگر می توان دیدگاه های مختلف بازاریابی را بر مبنای طیفی از تعاملی بودن و غیر تعاملی بودن نیز تقسیم کرد. این منظق یا بعد ناظر به فلسفه عالم (انسان شناسی) و طیف اراده گرایی و جبرگرایی است.

براساس ایم دو بعد ، ماتریسی حاصل می شود که می توان دیدگاه ها، مکاتب و تئوری های بازاریابی را در آن جانمایی کرد.

تعاملی - غیر تعاملی

در مطالب آینده این چهار دیدگاه و مکاتب دوازده گانه را به تفصیل بررسی خواهیم کرد.

منبع:

تئوری بازاریابی : ارزیابی و تکامل

نویسسنده: جاگدیش ان شت، دیوید ام گاردنر، دنیس ای گرت

ترجمه: دکتر سید محمد اعرابی، دکتر محمد آزادی

2 نظر

  1. فرمودید که بقیه دیدگاه ها و مکاتب ۱۲ گانه به تفصیل می نویسید خوب از این تاریخ که خیلی گذشته چرا ادامه رو نمی زارید

    • سلام به دلیل برخی مشغله کمی به تاخیر افتاد، ان شالله به زودی سایت به روز می شود. و مطالب به صورت پیوسته نوشته خواهد شد. با سپاس از توجه شما

ارسال یک نظر