طرح تحقیق

طرح تحقیق

2167
0

طرح تحقیقاتی چیست؟

نقشه ی مسیر پروژه ی تحقیقات بازاریابی است که جزییات هر مرحله ی پروژه تحقیقات بازاریابی را فراهم می آورد .اجرای طرح تحقیقاتی باید سبب شود که همه ی اطلاعات لازم برای سازمان دهی یا حل مسئله تصمیم گیری مدیریت به دست بیاید.

طرح های تحقیقات اصلی:

طرح های تحقیقاتی بر دو گونه اند:

  1. طرح تحقیق اکتشافی
  2. طرح تحقیق قطعی (استنتاجی):طرح ها ی تحقیق قطعی یا توصیفی هستند یا علی،طرح توصیفی را نیز می توان به دو گروه مقطعی یا طولی تقسیم کرد.

تحقیق اکتشافی:به منظور کشف موقعیت مسئله انجام می گیرد که برای کسب اندیشیدن و بینش درباره مسئله ای است که مدیریت یا پژوهشگر با آن روبرو است.

تحقیق استنتاجی:تحقیقی است که با هدف کمک به تصمیم گیرنده در تعیین،ارزیابی و برگزیدن بهترین اقدام در موقعیت آشکار طراحی شده است .

تحقیق توصیفی:معمولا توصیف عملکرد ها یا ویژگی های بازار را هدف اصلی خود در نظر می گیرد.

طرح مقطعی:آن را می توان تصویر لحظه ای بازار در نظر گرفت که در بزنگاه ویژه ای از زمان گرفته شده است.

طرح طولی:مجموعه ی تصاویری را ارائه می کند که تغییرات را در گذر زمان نشان می دهد .

تحقیق علی:نوعی تحقیق استنتاجی است که هدف اصلی آن دریافت مشاهدات درباره روابط علی میان متغیر ها است.

منبع کتاب تحقیقات بازاریابی

نویسنده :پروفسور نارش مالهوترا

مترجمان :دکتر کامبیز حیدرزاده ،دکتر بهار تیمورپور

بدون نظر

ارسال یک نظر